ข้อมูลองค์กรโดยสังเขป

 

ชื่อบริษัท :               บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด(มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ :       PAF
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :    177/20 หมู่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ประเภทธุรกิจ :          ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ ธุรกิจผลิตรองเท้า กระเป๋า และธุรกิจสนับสนุนการผลิต
เลขทะเบียนบริษัท :     0107537001501
โทรศัพท์ :               0-38-480020-21

โทรสาร :                 0-38-480080

______________________________________________________________________

ทุนจดทะเบียน : ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,700,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 540,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

______________________________________________________________________

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : จำนวน 2,700,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 540,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

______________________________________________________________________

สิทธิออกเสียง : 1 หุ้นสามัญ : 1 เสียง

______________________________________________________________________

รอบระยะเวลาบัญชี :    1 มกราคม - 31 ธันวาคม

______________________________________________________________________

สำนักงานสอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
                         ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
                         193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
                         เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
                         โทรศัพท์ : 0-2264-0777
                         โทรสาร : 0-2640-7899-0
______________________________________________________________________

ผู้สอบบัญชี :         นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
                         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ
                         นางสาววิสสุตา จริยธนากร
                         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 และ/หรือ
                         นางสาววมณี รัตนบรรณกิจ
                         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313
______________________________________________________________________

Website : www.paf-group.com

______________________________________________________________________