วิสัยทัศน์/ภารกิจ

 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึง ความสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการกำหนด วิสัยทัศน์/ภารกิจของบริษัท เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงาน มีเป้ าหมายเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และได้พิจารณาทบทวนเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

 

- คิดบวก ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อองค์กร ต่อสถานการณ์

- มีวินัย ในการคิด ในการฟัง ในการพูด ในการปฏิบัติ ในการติดตาม

- มีความรวดเร็ว ในการคิด การรับรู้การเปลี่ยนแปลง การประเมิน การตัดสินใจ การสรุป การปฏิบัติ และการปรับปรงุ

- เพิ่มศักยภาพการต่อสู้ คิดที่จะสู้ คิดวางกลยุทธ์ที่จะสู้ตลอดเวลา ติดตามผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ปรับแผนการอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

 

นอกจากการพัฒนาบุคลากรแล้ว บริษัทฯ ยังต้องพัฒนาระบบ พัฒนาเครื่องจักร เพื่อส่งเสริมธุรกิจเดิม และธุรกิจอื่นที่สามารถทำให้บริษัทฯเติบโตอย่างยั่้งยืนได้