ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท : บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ : PAF
ทุนจดทะเบียน : 2,700 ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ : ผลิตรองเท้ากีฬา เพื่อส่งออกตลาดโลก
ลูกค้าหลัก : K-Swiss, กระเป๋า