การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

 

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39

ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3

แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจราณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม


สิ่งที่สงมาด้วย

รายละเอียด

ปี 2560

ครั้งที่ 39

ปี 2559

ครั้งที่ 38

ปี 2558

ครั้งที่ 37

ปี 2557

ครั้งที่ 36

ปี 2556

ครั้งที่ 35

 
Thai
Eng
Thai
Eng
Thai
Eng
Thai
Eng
Thai
Eng
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

3. ประวัติโดยย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าตำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระ

4. หนังสือมอบฉันทะ        
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
6. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. นิยามอิสระ
9. ข้อมูลกรรมการอิสระ
10. ขั้นตอนการเข้าประชุม
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี