รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 

ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2559

ลำดับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น(%)
1. บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
102,112,778
18.91
2. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
97,843,300
18.12
3. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
30,516,108
5.65
4. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ จำกัด
26,135,950
4.84
5. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
26,028,104
4.82
6. น.ส. สุพรรณี อึ้งไพบูลย์
12,866,500
2.38
7. น.ส. สุภาพร อึ้งไพบูลย์
10,000,200
1.85
8. นายชิน อึ้งไพบูลย์
10,000,000
1.85
9. บริษัท บ้านแพน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด
7,446,508
1.38
10. นายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล
5,547,600
1.03
11. นายเทวัญ ตันติจัตตานนท์
4,977,900
0.92
12. นายกานต์ พรสุขศิริ
3,846,100
0.71
13. บริษัท พอนเท็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด
2,723,000
0.50