ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท : บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ : PAF
ทุนจดทะเบียน : 2,700 ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ : บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทลงทุน (HOLDING COMPANY) โดยบริษัทดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม ผลิตรองเท้าและกระเป๋า โดยมีบริษัทย่อยเป็นแกนในการผลิต คือ บริษัท ดับเบิ้ลยูบีแอลพี จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท แพนระยอง จำกัด”) และมีบริษัทย่อยอื่นที่ยังคงดำเนินธุรกิจในการประกอบกิจการโรงงานอันเป็นธุรกิจหลักของบริษัทย่อยตามปกติ
            ปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ซึ่งบริษัทที่เข้าไปลงทุนสามารถจำแนก ออกเป็น 2 สายธุรกิจหลัก ได้แก่
                     1. กลุ่มธุรกิจเป็นผู้ผลิตรองเท้า พื้นรองเท้า ชิ้นส่วนและกระเป๋า
                     2. กลุ่มสนับสนุนการผลิต เพื่อจำหน่ายทั้งภายใน และ ต่างประเทศ

 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 

The criteria for shareholders to propose agenda and/or to nominate candidates to be elected as Directors at the General Meeting of Shareholders 2016