วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559