การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1

 

เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

 

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ในวันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372

ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคลแหลม กรุงเทพฯ 10120

วาระการประชุม โดยมีวาระดังนี้


สิ่งที่สงมาด้วย

รายละเอียด

ปี 2558

ครั้งที่ 1

 
Thai
Eng
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น      
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ปี 2558    
2. นิยามกรรมการอิสระ      
3. ข้อมูลกรรมการอิสระ      
4. ข้อบังคับบริษัทฯ      
5. เอกสารและหลักฐาน      
6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม      
7. แผนที่ โรงแรมมณเฑียร      
8. มอบฉันทะ ข.      
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน      
10.รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558