หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรี่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/

หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทใน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 

บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรี่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

รับการกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560


สิ่งที่สงมาด้วย

รายละเอียด

ปี 2560

 
Thai
Eng
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น